بوسیله گزارش ایسنا، بعد از اینکه بالاخره مهلت سازمان امور مالیاتی بخاطر نصب دستگاه های کارتخوان(بوسیله عنوان مجری های مکانیزه خرید) توسط پزشکان به پایان رسید، اداره امور مالیاتی نسبت بوسیله این روانی واکنش مدال داد و مدیر طاس دفتر تنظیم مقررات این سازمان از جزا قطعی دو درصد از کل درآمد(و نه کچل سود) پزشکان متخلف بعد از ارائه اظهارنامه های مالیاتی آنها خبر داد. کارتخوان نصب نکنند جریمه می شوند

علی رستم پور - مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی - در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه موافق قاعده با پزشکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند تلاقی می شود، گفت: تو فرایند حسابرسی سال بعد که عملکرد سال ۱۳۹۸ را بررسی می کنیم، با کسانی که به ضابطه تمکین نکرده اند برخورد می کنیم. بر شالوده قانون، کسانی که مکلف بوسیله نصب پایانه فروش یا قوطی مکانیزه سودا هستند، اگر این حکم را ارتکاب ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی آنها مشمول جریمه می شود.

او با اشاره به فرایند ثبت اظهارنامه های مالیاتی ادامه داد: همگی مؤدیان هنگام یک سال مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش فعالیت خود را اجرا می دهند و در سال بعد اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل می دهند؛ پس از این کود است که موسسه امور مالیاتی به دنبال حسابرسی و مطالبه مالیات و جرائم مالیاتی خواهد رفت. اظهارنامه ها با معلومات دیگری هم تکمیل می شود

مدیرکل دکه تنظیم هنجار سازمان امور مالیاتی با تاکید کنار ادعا دو درصد از کل درآمد پزشکان تو قیافه سرپیچی از روال نصب کارتخوان ها، اعتراف کرد: زمانی که مؤدیان مالیاتی اعم از پزشکان اظهارنامه خویشتن را ارسال کردند دایره امور مالیاتی این اظهارنامه ها را پهلو اساس دیگر اطلاعات موجود در این شالوده محتوی درآمد و هزینه و سود بیان شده را به خشکی امدن زمینه اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی موسسه امور مالیاتی جمع آوری شده است تجسس می کند.

او با اظهار اینکه گیرایی اطلاعاتی راه اندازی امور مالیاتی محتوی داده ها درآمدی، پولی، بانکی و معاملاتی است، ادامه داد: سنخ حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی حسابرسی احترام گذاردن است، بوسیله این معنی که آیا قوانین و مقررات تعظیم شده است خواه نه و سپس هم اطلاعاتی که از مؤدیان داریم با آن چیزی که او گفته است مغایرت دارد یا نه؛ بر این اساس اگر اطلاعات دریافتی مغایرتی با مفروضات اداره امور مالیاتی داشته باشد مالیات حقه دولت دعوی می شود.  اطلاعات مؤدیان از کانال های مختلف ردیابی می شود

رستم پور با پافشاری بر اینکه وظیفه سازمان امور مالیاتی صرفا گرفتن مالیات است، درباره التماس اسکناس نقد از طرف بسیاری از پزشکان به جای استفاده از دستگاه کارتخوان اظهار کرد: این وجوه نقد دریافتی بالاخره یک جایی تو ابتیاع ملک، بورس، ماشین خواه احصائیه های بانکی خود را علامت می دهد. راه اندازی امور مالیاتی عمدتا اطلاعات این مسئله مالی که پس ازآن از تجمیع درآمدها ایجاد می شود را داخل اصالت دارد و اگر این داده ها با اظهارنامه مؤدیان مالیاتی خواه کارکرد کارتخوان آنها مغایرات داشته باشد مشکوک به کم اظهاری است و اگر مدلل شود مالیات درآمدهای کتمان شده مطالبه می شود. اگر نگذاشتند از کارتخوان استفاده کنید به ۱۵۲۶ اطلاع دهید

او درون دنباله به مسئولیت اجتماعی شهروندان درون قبال تخلفات صورت اندوهناک بی آرامی اشاره کرد و گفت: حالا که مردم می دانند سازمان امور مالیاتی در احقاق حقوق عمومی جدی است باید آنها بی قراری همراهی کنند و اگر داخل جایی مشاهده کردند که پزشکی به جای استفاده از کارتخوان تقاضای اخذ وجه نقد کرد، مراتب را با عده ۱۵۲۶ در میان بگذارند تا بوسیله این شکایت ها رسیدگی شود؛ بدیهی است زمانی که چند شکایت از یک تخلف واحد حکایت دارند راه اندازی های نظارتی بااطلاع ادا می شوند و با تخلفات برخورد می کنند. عادت را مجتمع گذاشته است نه سازمان امور مالیاتی

مدیرکل دکه تنظیم مقررات و برون سپاری اداره امور مالیاتی با اعتراف اینکه قوانین مالیاتی مصوب کمیسیون شورای اسلامی و خیر شیوه راه اندازی امور مالیاتی، گفت: زمانی که مالیات کتمان شده کشف شود بی آرامی مالیات آن درآمد اخذ می شود و بی آرامی ۳۰ درصد آن درآمد نیز به عنوان مالیات غیرقابل رحمت وصول می شود.

او با بیان اینکه تو سال ۱۳۹۸ وضع های تشخیص مالیات گذشته دگرگونی کرده است، گفت: با مصالحه سر تو سال ۱۳۹۴ و سپس از بخشیدن سه سال اداره امور مالیاتی موظف است در سال ۱۳۹۸  روش مالیاتی خویشتن را دگرگونی دهد و کنار بنیان اظهارنامه مالیاتی مودی اخذ مالیات بطی ء و دیگر از شیوه های علی الراس استعمال نمی شود. در سال ۱۳۹۸ قوانین جدید مالیاتی اجرا می شوند

رستم پور با اشاره بوسیله گونه های علی الراس تو اخذ مالیات گفت که برای پزشکان از ۱۵ درصد تا ۴۰ درصد ضریب مالیاتی گلچین می شد به این معنا که اگر برای یک پزشک یک میلیارد تومان درآمد درود می شد ضریب فعالیت این پزشک(عمومی) اگر ۱۵ درصد بود، ۱۵۰ میلیون تومان آن منفعت مالیاتی بود که حالا ممکن است آن پزشک بیشتر از این مبلغ بی قراری منفعت کرده باشد، از این سکه بخشودگی ها ناچیز می شد و مابقی تو ماده ۱۳۱ مشخص می شد و بوسیله قیافه تصاعدی تا ۵۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، مازاد ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیون تومان حزن ۲۵ درصد عوارض محزون می شد.

او ادامه رحم: اما از سال ۱۳۹۸ این شیوه تغییر خواهد کرد به این قیافه که یک پزشکی می گوید یک میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آن سود بوده است، در این وضعیت اگر سازمان امور مالیاتی با استفاده از معلومات خود بوسیله این خراج برسد که آن بی مانند دو میلیارد تومان درآمد داشته است، آن یک میلیارد تومان دیگر به عنوان منفعت خالص شناخته می شود و این مسکوک مشمول ماده ۱۳۱ و نرخ مالیات ۳۰ درصد خواهد شد. فراریان مالیاتی به احکام منصب ۶ محکوم می شوند

مدیرکل دکه تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه مجازات های مالیاتی سنگینی بخاطر فرارهای مالیاتی تعیین شده است گفت: مایه های کارتخوان یک اسباب شفافیت برای عملکرد مالی پزشکان است و چنانچه پزشکان به آن تمکین نکنند دایره امور مالیاتی از دیگر مسیرهای تعریف شده مانند بررسی فروش املاک یا دیگر اموال توسط پزشکان در سازمان های ثبت اسناد خواه تا اینکه بانک ها رد درآمدهای آنها یا اطرافیان آنها را خمود و پزشکان را مم به پاسخگویی می درنگ.

او با رمز به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتی درباره فرارهای مالیاتی اظهار کرد: چنانچه گریختن مالیاتی کسی محرز شود سازمان امور مالیاتی طبق قانون می تواند از روال مراجع قضایی اخبار بزه کند و فراریان مالیاتی نیز بوسیله مجازات های درجه ششم محکوم خواهد شد. برانگیزنده معافیتی بخاطر پزشکان روال مدار

رستم پور در امتداد با اشاره به جلسه اخیرمسئولان سازمان امور مالیاتی با نمایندگان پزشکان بیان کرد: داخل این جلسه رئیس سازمان تزیین پزشکی، مهتر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس شورای نظم پزشکی، قرص مقام وزیر بهداشت و همچنین تعدادی از اعضای راه اندازی نظم پزشکی حضور داشتند. کلیت مجمع این بود که همه حضار اصرار داشتند که همگی اصناف از جمله پزشکان بی آرامی باید بوسیله قانون تمکین کنند. راه اندازی امور مالیاتی نیز از بابت خلق کردن مشوق ها برای پیوند با عادت در دو سال اول جستجو به درآمدهای مالیاتی ۱۰ درصد از مالیات پزشکان را طبق سر می بخشد.

او درباره نتایج این کنفرانس نیز اعتراف کرد: قرار شد یک کمیته چهار جانبه برای تجسس کلیت مسائل پزشکان تشکیل شود تا مباحثی مانند چگونگی تشخیص مالیات برای سال ۱۳۹۸ به پس ازآن را وارسی کنند و پس ازآن از آن نتیجه را بوسیله اطلاع صنف پزشکان برسانند. کارتخوان پزشکان همان پایانه فروشگاهی است

مدیرکل دفتر انتظام مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفاوت صندوق های مکانیزه سودا با نصب کارتخوان در بحث مالیات به خشکی امدن درآمد پزشکان ادامه داد: عملیات نصب کارتخوان در مطب های پزشکان پهلو مبنا امر تبصره ۱۶۲ قانون عوارض است که تو آنجا از سامانه سودا خواه جعبه مکانیزه فروش شهرت بازداشت است. سامانه های مکانیزه فروش ااما یک مایه فیزیکی نیست؛ بنابراین در این مرزوبوم سازمان امور مالیاتی ابتکارعمل بوسیله نفقه داده و تا اینکه نرم افزارهای فروشگاهی را بوسیله عنوان صندوق های مکانیزه فروش نیز پذیرفته است.

او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی مؤدیان مالیاتی را به سه گانه دسته مهم انشعاب کرده است، گفت: بر زمینه اینکه دریافت چه سنخ اطلاعاتی را از فعالان اقتصادی امید داریم بخاطر هر کدام از مؤدیان مالیاتی یک مدل از صندوق های بیع را ملاک عمل صبر داده ایم.

مدیرکل دکه انتظام هنجار اداره امور مالیاتی با پیش روی اینکه برای پزشکان از دستگاه کارتخوان به نشانی پایانه فروشگاهی مصرف می شود، امتداد داد: از سر شرکت های ارائه دهنده خدمات درنگ افزاری کارتخوان هایی که توان نصب حافظه های مالیاتی دارند تو اختیار پزشکان قرار می گیرد و شناسه مالیاتی را همچنین اخذ می کنند و بنابراین هر وسیله کارتخوان به عنوان یک پایانه فروشگاهی ایفا می درنگ. درباره برخی از مؤدیان خیساندن معامله هم رادیکال است

رستم پور درباره پایانه های فروشگاهی مخصوص برخی دیگر از فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی نیز تشریح رحم: به دلیل اهمیت مالیات به خشکی امدن ارزش افزوده، برای این قسمت قسمت کردن از مؤدیان علاوه بر میزان کالاها و خدمات فروخته شده، ترکیب آنها نیز عمده است، چراکه ممکن است این خیساندن روی مشمولیت یا عدم مشمولیت بر عوارض بر ارزش افزوده بی آرامی موثر باشد.

مدیرکل دفتر تنظیم هنجار و برون سپاری سازمان امور مالیاتی به دسته ثالث از مؤدیان مالیاتی نیز رمز کرد و ادامه انصاف: درون این گروه از مؤدیان مالیاتی علاوه بر اینکه سکه فروش و اختلاط آن را نیاز داریم به شناخت طرف سودا هم نیاز داریم.

تجسس ویدیویی آیفون 11 و آیفون 11 پرو اپل

پیشنهاد جالب رسول صربستان برای تهرانگردی | کدام ویژگی تهران سفیر الجزایر را شگفت زده کرد؟

ترافیک ۱۸۰۰ تریلی داخل بناب

مالیاتی ,امور ,پزشکان ,های ,سازمان ,کارتخوان ,امور مالیاتی ,سازمان امور ,می شود ,مؤدیان مالیاتی ,مالیاتی با ,میلیارد تومان درآمد ,تومان درآمد داشته ,برون سپاری سازمان ,دفتر تنظیم مقررات

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دانلود جدیدترین سریال های کره ای با بهترین کیفیت متخصص بیماری های غددی پزشک یار (یادگیری مداوم پزشکان) خرید پنجره دوجداره دندانپزشکی لبخند سپید نارمک انگیزش کنکور یا ابا المظلوم مونولوگ کتابخانه اسرار وبسایت اختصاصی حامد افضلی